tietoa tietosuojasta

tietosuojaseloste

Kallion Musiikkikoulun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27.4.2016,luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaastaliikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). Asetuksenmukainen tietosuojaseloste.
(seloste päivitetty 21.6.2022)

1. Rekisterin nimi

Kallion Musiikkikoulun oppilas- ja työntekijärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ryY-tunnus: 0790807-0
Agricolankatu 4, 00530 HelsinkiYhteyshenkilö: rehtori Kaisa SaarikorpiPuhelin 050 350 3755

Sähköposti kaisa.saarikorpi(at)kallionmusiikkikoulu.fi
Käytössä on Eepos-oppilashallinto-ohjelma ja Visma Netvisor-laskutusohjelma.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietoja käytetään oppilaiden opintojen ja opintosuoritusten kirjaamiseen.Yhteystietoja tarvitaan myös laskutusta varten. Myös koulun tiedotteidenlähettämistä ja opettajien yhteydenpitoa varten tarvitaan oppilaiden ja huoltajienpuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Edellä kuvattu tehtävien hoito muodostaaoikeutetun edun.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää musiikkikoulun oppilaiden, alaikäisten oppilaiden vanhempienja opettajien henkilötietoja. Henkilötiedot on kerätty Eepos-oppilashallinto-ohjelmaan ja sieltä yhteystiedot (huoltajan nimi, postiosoite ja sähköposti)siirtyvät laskutuksen yhteydessä Visma Netvisor-laskutusohjelmaan.Rekisterissä käsitellään edellä määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisiahenkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin henkilön etu- ja sukunimi, sukupuoli,äidinkieli, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja oppilaiden osaltamyös syntymäaika. Musiikkikoulussa annetaan taiteen perusopetusta yleisenoppimäärän mukaan. Yleisen oppimäärän suorituksesta saa todistuksen, johontarvitaan oppilaan yksilöimistä varten syntymäaika. Alaikäisten oppilaidenhuoltajien tiedot ovat etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero jasähköpostiosoite. Opettajien tiedot ovat etu- ja sukunimi, postiosoite,puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus.

Lisäksi rekisterissä on opintojen alkamis- ja päättymispäivä sekä valokuvien,videoiden ja tuotosten käyttölupa tai -kielto. Laskutusrekisterissä on laskutus- japerintätiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri perustuu Kallion Musiikkikouluun oppilaaksi ilmoittautuneiden antamiintietoihin

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei tietoluovutuksia.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei muodosteta pysyviä manuaalisia aineistoja. Mahdolliset tilapäisetja työaikaiset listaukset hävitetään käytön jälkeen.

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietoja säilytetään tietokantamuodossa Eepoksen suojatussa javartioidussa palvelukeskuksessa. Eepos vakuuttaa, että sen pilvipalvelutnoudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Rekisterin tietoja on mahdollista käsitellä ainoastaan käyttöliittymän avulla javain kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanoilla tunnistautuneenakäyttäjänä. Käyttäjän ja järjestelmän välinen liikenne on https-suojattua.Rekisterin käyttäjillä on vain heidän työtehtäviensä kannalta tarpeelliset oikeudetkäsitellä tietoja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsyrekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Tietoja ei luovutetaulkopuolisille.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Oppilaat ja heidän vanhempansa pääsevät omillatunnuksillaan ja salasanoillaan tekemään muutoksia omiin tietoihinsa.
Rekisteröidyn pyynnöstä teemme myös henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset taipoistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset taivanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys musiikkikouluntoimistoon ja rekisterin ylläpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

10. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti,
pääsääntöisesti vuosittain. Virheelliset tiedot korjataan säännönmukaisesti.Tiedot tuhotaan välittömästi, kun henkilön tiedot käyvät tarpeettomiksi rekisterinkäyttötarkoituksen kannalta. Oppilas- ja opettajatiedoista säilytetään tarpeellisettiedot tulevia todistustarpeita varten.